V letu 2019 je Občina Moravske Toplice iz naslova sredstev po 21. člena ZFO-1 financirala dve investiciji in sicer pločnik in javno razsvetljavo v Sebeborcih ter cesto Bukovnica – Bukovniško jezero.

Pločnik in JR Sebeborci

Vrednost celotne investicije je znašala 330.983,01 EUR od česar se pričakuje 306.288,00 EUR nepovratnih sredstev iz državnega proračuna na podlagi 21. člena ZFO-1. V Sebeborcih se je ob glavni cesti skozi naselje izgradil pločnik v dolžini 820 m in postavilo 27 novih uličnih svetilk javne razsvetljave. Sočasno se je uredilo odvodnjavanje meteornih vod, zamenjalo dotrajane vodovodne cevi in nadzemne hidrante s podzemnimi ter uredilo avtobusno postajališče. V naslednjem letu je predvidena tudi preplastitev celotne voziščne konstrukcije na obravnavanem odseku s strani upravljavca.

 

Cesta Bukovnica-Bukovniško jezero

Zaključen je tudi prvi del rekonstrukcije lokalne ceste LC 010034 Bukovnica – Bukovniško jezero – Dobrovnik. V letu 2019 je bilo izvedenih za 213.499,30 EUR del, pri čemer bo občina za financiranje investicije uporabila 206.288,00 EUR povratnih sredstev iz naslova 21. člena ZFO-1. Vrednost celotne investicije znaša 422.000,00 EUR, dokončana pa bo do konca junija 2020. Dela so potekala po celotni 1120 m dolgi in 4,5 m široki trasi ceste, zaključenih pa je prvih 350 m odseka v naselju Bukovnica. Urejena je tudi navezava na lokalno cesto Bukovnica – Motvarjevci, dovozi do hiš in odvodnjavanje. V naslednjem letu se bo nadaljevalo z ureditvijo ceste izven naselja, do meje z občino Dobrovnik (razširitev in nadgradnja vozišča s tamponom in asfaltiranimi plastmi).

 

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo