Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo v letu 2021 izvedla preplastitev regionalne ceste R3-713, odsek 4910 Ljutomer – Savci – Ptuj od začetka naselja Spodnji Kamenščak do začetka naselja Zgornji Kamenščak, od km 0.860 do km 5.465, skupno dolžini 4.605 m. Dela bo izvajalo podjetje Pomgrad d.d. iz Murske Sobote. V sklopu navedene investicije se bo izvedla reciklaža obstoječe podlage in celotna preplastitev ceste na navedenem odseku, vključno z odvodnjavanjem. Dela na sami cesti se bodo pričela izvajati takoj po izgradnji vodovoda oziroma najkasneje 15. 8. 2021 in bodo zaključena predvidoma v letošnjem letu.
Glede na navedeno je Občina Ljutomer v proračunu za leto 2021 zagotovila finančna sredstva za obnovo vodovoda na tem območju. Izdelana je bila potrebna projektna dokumentacija, izdelal jo je Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil 7. aprila 2021, odpiranje ponudb je bilo izvedeno 24. aprila. Svojo ponudbo sta oddala dva ponudnika. Sklep o oddaji naročila del je bil izdan 14. maja 2021. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbran Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota in sicer za vrednost 380.809,86 EUR. Podizvajalec v projektu je Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
Po podpisu izvajalske pogodbe bo opravljen uvod v delo. Rok končanja del je predviden do 15. avgusta letos. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Inženiring, Štefan Rajnar s.p. iz Murske Sobote. Varnostni načrt je izdelal Daing d.o.o. iz Beltinec, kateri bo izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu v času trajanja investicije. V sklopu investicije, katere naročnik je Občina Ljutomer, se bo izvedla obnova vodovodnega omrežja, ki zajema tudi prevezave obstoječih sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov na novi vodovod, v skupni dolžini 2.443 m.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo